Sonntag, 27. Mai 2018

Obnova komunistického hnutí: Prohlášení k 1. Máji


K-kladivo
Tento významný den, kdy proletáři celého světa uctívají své oběti, svůj spravedlivý zápas na cestě ke společnosti osvobozené od vykořisťování člověka člověkem, se obracíme na všechny pracující, ženy, mládež a důchodce v naší zemi, na všechny, jejichž životy závisejí na vlastní poctivé práci, na všechny, kteří na vlastní kůži prožívají barbarství současného světa.
V minulých desetiletích jsme byli zvyklí, že 1. máj byl nostalgickou tryznou za minulostí, doprovázenou levným pivem a dechovkou. My společně s dělníky celého světa chápeme tento svátek jako příležitost vyjádřit úctu všem obětem v boji za spravedlivou společnost a přesvědčení ve vítězství pracujících, jejich demokracie, skutečného socialismu. Svoje přesvědčení a optimismus čerpáme z historické zkušenosti dělnické třídy.
V současném světě, nejenom u nás, jsou stále stlačována práva pracujících, jejich odměna za vykonanou práci, společností prostupuje fašismus a o válečném konfliktu se hovoří jako o nejlepším řešení nadcházející krize. Hlavními pocity neprivilegovaných lidí jsou nejistota, strach, nespokojenost a pesimismus.
Dnes však existují všechny předpoklady (věda, technologie), aby současné potřeby člověka byly uspokojeny, aby důstojný život nebyl privilegiem. Produkční síly a vztahy jsou rozvinuty do takové míry, že mohou zajistit – pokud budou demokraticky využívány a rozdělovány – vyřešení všech problémů, se kterými se lidstvo potýká.
Současní pracující jsou však ovládáni strachem o práci, flexibilními pracovními vztahy, nízkými příjmy, vysokým zadlužením. Na pracovištích převládá teror. Přestože jsou nám stále podsouvána čísla dokládající rozvoj naší ekonomiky, dochází ke koncentraci kapitálu vyplývajícího z práce dělníků, drobných živnostníků, malozemědělců a jiných zaměstnanců, životní podmínky lidových vrstev se nezlepšují, ba naopak, stejně tak se jakoby paradoxně zvyšuje zadlužení jich samotných i státu. Poprvé po mnoha desítkách let se mladá nastupující generace má a bude mít hůř, než její prarodiče, i když se rozvíjejí technologie a ekonomické ukazatele stoupají jako nikdy předtím. Je to proto, že dělnické hnutí je dlouhodobě v defenzivě.
Zatímco na straně jedné jsou pracující zatlačeni do kouta, na druhé straně se tento rozpor projevuje na politické scéně tím, že parlamentní strany coby představitelé zájmů kapitálu bez ohledu na to, kterou část kapitálu představují (EU, Rusko, Čína, USA), jednoznačně podporují jeho zájmy na úkor lidu.
Lidu je předkládáno, že je třeba podporovat koncentraci kapitálu a jeho zájmy, byť válečné, že to je předpokladem k jejich vlastní prosperitě.
Není tomu tak.
Pracující svojí aktivitou vytvářejí veškeré hodnoty, které si kapitál následně přivlastňuje a používá je ke zvětšení sebe sama za jakoukoliv cenu. Neexistuje ani jeden příklad z historie, kdy by se bohatí (vlastníci výrobních prostředků a soustředěného kapitálu) rozhodli podělit se s těmi, kteří hlavní měrou přispěli k jejich prosperitě.
Lidové vrstvy nejenom v České republice, i přes proklamovanou konjunkturu, mohou v krátké budoucnosti počítat s vyostřenou krizí, zhoršením životních podmínek, oklešťováním politických práv, což bude doprovázet (a doprovází) fašizace společnosti, militantnost kapitálu.
Jediným východiskem je, aby se dělníci i ostatní zaměstnanci, drobní rolníci a živnostníci, mládež, ženy, důchodci zorganizovali v odborech i třídním dělnickém hnutí a neskákali na špek nejrůznějším pohůnkům kapitálu, ať již se jejich strany jmenují tak či onak.
Pouze pracující organizovaní v třídním hnutí dokáží obhájit svá práva, zabránit rozšiřujícímu se válečnému konfliktu ve jménu zisku.
1. Máj pro nás představuje milník a příležitost připomenout si nutnost organizovaného dělnického hnutí i fakt, že kdo nebojuje, nemůže ani doufat!
Nevzdávejte se, nenechte se obalamutit prokapitalistickou propagandou, spolehněte se na spojené, organizované, uvědomělé, odhodlané síly dělníků celého světa!
Přidejte se k nám! (kontakt: obnovahnuti@seznam.cz)
Proletáři všech zemí, spojte se!
Obnova komunistického hnutí – přípravný výbor

Keine Kommentare:

Kommentar posten